ADDRESS 54, Ifaistou str, 194 00 Koropi,
Athens, Greece

TELEPHONE +30 210 6620 984 – 985 – 986

FAX +30 210 6620 987